Пользовательское соглашение

Основні терміни та скорочення

Телематичні послуги – послуги з використанням технології, яка об’єднує технологічні сфери телекомунікації та інформатики, з ціллю глибокої інтеграції комунікаційних технік речі, даних та зображення за допомогою мережі Інтернет; Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами; VoIP-дзвінок — сеанс передачі даних від Пристрою користувача до іншого пристрою за допомогою мережі Інтернет, що полягає у передачі голосового трафіку; Пристрій користувача — комп’ютер або автономний пристрій КОРИСТУВАЧА, що підтримує протокол передачі даних SIP та зареєстрований належним чином в системі Adanosa Telecom;

Особовий рахунок — рахунок КОРИСТУВАЧА у системі Adanosa Telecom, що відображає баланс облікових записів, фактично здійсненних VoIP-дзвінків та інших розрахункових операцій;

SIP ID (номер аккаунта) — порядковий номер Особового рахунку. Відповідає номеру Договору;

Система Adanosa Telecom — апаратно-програмний комплекс ОПЕРАТОРА, що забезпечує реєстрацію Пристрою користувача і дозволяє КОРИСТУВАЧУ здійснювати та приймати VoIP — виклики, а також зберігання операційно-облікової інформації. Система Adanosa Telecom має веб — інтерфейс, доступний за адресою www.adanosatele.com.ua в мережі інтернет;

ОПЕРАТОР — Фізична особа-підприємець Короляк Сергій Дмитрович, що надає послуги, включаючи послуги з передачі даних з метою передачі голосу та інших телематичних послуг, особам, які мають доступ до Інтернет, у тому числі і користувачам — резидентам України.

Звітний період — визначається період в 1(Один) календарний квартал.

— гривня, прийнята для розрахунків в системі Adanosa Telecom, яка відповідна Українській гривні.

1. Предмет договору

1.1. Предметом Договору є надання ОПЕРАТОРОМ платних послуг з передачі даних з метою передачі голосу та інших телематичних послуг КОРИСТУВАЧУ, який користується послугами і сплачує їх в порядку, у строки та на умовах, визначених у цьому Договорі та Додатках до нього. Послуги надаються ОПЕРАТОРОМ за допомогою надання КОРИСТУВАЧУ доступу до системи Adanosa Telecom, що обслуговується ОПЕРАТОРОМ.

2. Умови та Порядок надання послуг

2.1. Після укладення цього Договору ОПЕРАТОР здійснює реєстрацію КОРИСТУВАЧА у системі Adanosa Telecom, шляхом присвоєння КОРИСТУВАЧУ ідентифікаційного порядкового номеру (далі — «Номер аккаунта», «SIP ID») і відкриттям Особового рахунку.

2.2. Після реєстрації, як зазначено в п. 2.1 вище, КОРИСТУВАЧ використовує Номер аккаунта для доступу до системи Adanosa Telecom та отримання Послуг відповідно до Договору.

2.3. Надання КОРИСТУВАЧУ послуги може бути відкладено до виконання ним усіх умов Договору.

2.4. Відмова в наданні КОРИСТУВАЧУ послуги допускається тільки за відсутністю технічної можливості або невиконанні КОРИСТУВАЧЕМ умов Договору.

2.5. ОПЕРАТОР залишає за собою право призупинити доступ КОРИСТУВАЧА до системи Adanosa Telecom у випадку вичерпання коштів на Особовому рахунку КОРИСТУВАЧА.

2.6. КОРИСТУВАЧ має право зареєструвати номер свого телефону в системі Adanosa Telecom для отримання послуг від Adanosa Telecom.

2.7. Реєструючи номер свого телефону в системі Adanosa Telecom, КОРИСТУВАЧ підтверджує, що зареєстрований ним номер телефону належить йому та / або використовується ним на законних підставах і дає згоду на направлення йому на зареєстрований номер телефону голосових або SMS-повідомлень, що носять інформаційний характер.

2.8. Претензії та вимоги КОРИСТУВАЧА щодо наданих Послуг та їх оплати розглядаються ОПЕРАТОРОМ в термін не більше 60 (шестидесяти) календарних днів з дати реєстрації претензії. Претензія пред’являється у письмовій формі і підлягає реєстрації в день її отримання ОПЕРАТОРОМ.

3. Ціна і порядок проведення розрахунків

3.1. Усі платежі за цим Договором здійснюються у гривні України. Обсяг послуг, який надав Оператор, розраховується в гривні за сумарною тривалістю VoIP-дзвінків, відповідно до тарифів, вказаних у Особистому кабінеті на сайті за адресою https://adanosatele.com.ua в мережі інтернет і оформляється актом виконаних робіт(послуг). Обсяг послуг у виписаному акті виражений у гривні, з нарахуванням ПДВ за встановленою ставкою.

3.2. Оплата Послуг ОПЕРАТОРА здійснюється авансом: КОРИСТУВАЧ сплачує ОПЕРАТОРУ кошти як плату за надання майбутніх послуг, які зараховуються на Особовий рахунок КОРИСТУВАЧА у системі Adanosa Telecom. Із суми авансу, внесеного КОРИСТУВАЧЕМ, здійснюються розрахунки за надані послуги ОПЕРАТОРА у наступні розрахункові періоди.

3.3. ОПЕРАТОР на замовлення КОРИСТУВАЧА формує і виставляє рахунок на сплату, якій направляє на адресу електронної пошти або факс КОРИСТУВАЧА, наведені у цьому Договорі. Оплата за Послуги здійснюється платіжним дорученням на підставі наданого ОПЕРАТОРОМ рахунку, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА. Кошти, сплачені КОРИСТУВАЧЕМ в якості оплати Послуг ОПЕРАТОРА, зараховуються ОПЕРАТОРОМ на Особовий рахунок КОРИСТУВАЧА не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати надходження коштів на поточний рахунок ПРЕДСТАВНИЦТВА. Перерахунок гривні проводиться згідно пункту 3.1. цього Договору.

3.4. По завершенні кожного звітного періоду ОПЕРАТОР надає КОРИСТУВАЧЕВІ акт виконаних робіт (послуг) і рахунок. Зазначена вище бухгалтерська документація направляється КОРИСТУВАЧУ поштовим відправленням за адресою, наведеному в цьому Договорі. Електронні копії зазначених документів, КОРИСТУВАЧ має право запросити ОПЕРАТОРА надіслати на адресу електронної пошти, вказану в цьому Договорі. Надані документи є для КОРИСТУВАЧА підтвердженням факту та обсягу наданих послуг.

3.5. ОПЕРАТОР залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати і доповнювати тарифи, відповідно до п. 4.2.3.

3.6. У разі, якщо КОРИСТУВАЧ не надасть ОПЕРАТОРУ у термін до 30(тридцяти) календарних днів від дати закінчення звітного періоду претензію за послугами, відображеними у Акті виконаних робіт (послуг) за звітний період, то послуги вважаються наданими в повному обсязі, якісно і в строк.

3.7. У разі розірвання цього Договору, оформлення повернення невикористаних коштів КОРИСТУВАЧА здійснюється на підставі письмової вимоги КОРИСТУВАЧА. Повернення коштів ОПЕРАТОРОМ проводиться на підставі даних бугалтерського обліку відображених у підписаному Сторонами акту взаєморозрахунків , шляхом перерахування залишку авансу на поточний рахунок КОРИСТУВАЧА, який вказаний у цьому Договорі.

3.8. У разі повернення КОРИСТУВАЧУ невикористаних коштів, як зазначено вище, всі витрати, пов’язані з таким поверненням, відносяться на рахунок КОРИСТУВАЧА.

4. Права та обов`язки сторін.

4.1. ОПЕРАТОР зобов’язується:

4.1.1. Надавати КОРИСТУВАЧЕВІ послуги відповідно до умов цього Договору.

4.1.2. Надавати КОРИСТУВАЧЕВІ послуги 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щодня без перерв, за винятком проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт.

4.1.3. Забезпечувати щоденне та цілодобове функціонування свого обладнання, за винятком проміжків часу для проведення профілактичних і ремонтних робіт, а також часу, необхідного для оперативного усунення відмов або пошкоджень лінійного, кабельного або станційного обладнання. Профілактичні та ремонтні роботи, по можливості, планувати на час, коли це може завдати найменшої шкоди КОРИСТУВАЧЕВІ.

4.2. ОПЕРАТОР має право:

4.2.1. Призупиняти надання Послуг у випадку вичерпання авансу на Особовому рахунку КОРИСТУВАЧА.

4.2.2. Проводити необхідні профілактичні та ремонтні роботи на своєму обладнанні в розумні терміни, попередньо повідомивши про це КОРИСТУВАЧА за 10 (десять) календарних днів до початку проведення робіт.

4.2.3. Оператор залишає за собою право в одноособовому порядку змінювати і доповнювати тарифи не раніше, ніж через 10 днів з дня повідомлення КОРИСТУВАЧА. Повідомлення про зміни умов обслуговування допускається здійснювати, в тому числі і шляхом публікації відповідних оголошень на сайті https://adanosatele.com.ua в мережі інтернет.

4.3. КОРИСТУВАЧ зобов’язується:

4.3.1. Щотижня переглядати інформацію, розміщену на сайті ОПЕРАТОРА https://adanosatele.com.ua в мережі інтернет, для ознайомлення з інформацією про будь-які зміни умов цього договору.
4.3.2. Використовувати послуги ОПЕРАТОРА для цілей, що не суперечать законодавству України. КОРИСТУВАЧУ забороняється:

— замовляти, пропонувати розсилання спаму та розсилати спам, — використовувати системи автоматичного дозвону для масової розсилки голосових та текстових повідомлень по системі Adanosa Telecom.

4.3.3 Не перекладати на ОПЕРАТОРА відповідальність за збитки будь-якого роду, які були завданi КОРИСТУВАЧЕВI або третiм особами впродовж користування КОРИСТУВАЧЕМ послугами ОПЕРАТОРА.

4.3.4. Не передавати Послуги, що надаються йому ОПЕРАТОРОМ за цим Договором, третім особам без спеціального узгодження з ОПЕРАТОРОМ.

4.4. КОРИСТУВАЧ має право:

4.4.1. Розірвати даний Договір у порядку, визначеному в пунктах 7.2.3., 7.2.4. розділу 7 цього Договору.

4.4.2. У разі розірвання договору, КОРИСТУВАЧ має право вимагати повернення невикористаних коштів.

5. Інформаційна безпека.

5.1. КОРИСТУВАЧ приймає на себе відповідальность за збереження облікових даних, пов’язаних з Особовим рахунком Користувача у системі Adanosa Telecom та Пристроєм користувача. Користувач несе відповідальність за незаконний доступ третіх осіб до Особового рахунку Користувача у Adanosa Telecom і зобов’язується визнавати і оплачувати викликаний таким проникненням перевитрати коштів.

5.2. КОРИСТУВАЧ проінформований про правила інформаційної безпеки та зобов’язується дотримуватися ряду наступних вимог:

5.2.1. Не використовувати обладнання, не захищене паролем;

5.2.2. Не використовувати пароль, рівний логіну;

5.2.3. Не використовувати пароль, встановлений виробником обладнання;

5.2.4. Не використовувати легкий для підбору пароль: словникові слова і їх модифікації, (включаючи іноземні слова; імена, дати, номери телефонів, особисті дані (місце народження, номер паспорта і т. п.) та інші відомі дані;

5.2.5. Не зберігати пароль у відкритому доступі;

5.2.6. Регулярно змінювати пароль Пристрою користувача та Особового рахунку. Негайно змінювати паролі, у разі виникнення підозр на незаконний доступ, а також при звільненні співробітників, що мали доступ до Пристрою користувача та Особових рахунків.

6. Конфіденційність.

6.1. Протягом строку дії цього Договору кожна Сторона розглядає і охороняє, як конфіденційну, всю інформацію, пов’язану з умовами цього Договору, визнану Сторонами як конфіденційну . Кожна Сторона погоджується не розголошувати таку інформацію без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.

6.2. Кожна зі Сторін зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно у цілях, пов’язаних з виконанням зобов’язань за цим Договором. Кожна із Сторін вживатиме всі необхідні дії, що запобігають розголошенню або протиправному використанню конфіденційної інформації, в тій же мірі, в якій вона охороняє власні конфіденційні відомості. Сторони погоджуються також, що доступ до будь-якої конфіденційної інформації надається тільки тим співробітникам і представникам Сторін, діяльність яких безпосередньо пов’язана з виконанням цього Договору.

7. Порядок зміни та розірвання договору.

7.1. Будь-які зміни, поправки та доповнення до цього Договору можливі тільки за згодою обох із Сторін, оформлені в письмовому вигляді і підписані Сторонами. Будь-які зміни, поправки доповнення до цього Договору будуть його невід’ємними частинами.

7.2. Дострокове розірвання Договору можливе в наступних випадках:

7.2.1. За взаємною згодою Сторін.

7.2.2. За заявою однієї із Сторін.

7.2.3. В односторонньому порядку, якщо будь яка із Сторін порушила умови цього Договору та свої зобов’язання перед іншою Стороною, про що винній Стороні надсилається повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку за 10 (десять) календарних днів до моменту його розірвання.

7.2.4. КОРИСТУВАЧ в будь який момент має право відмовитись від послуг ОПЕРАТОРА шляхом односторонньої відмови від цього Договору, про що письмово повідомляє ОПЕРАТОРА за 10 (десять) календарних днів до моменту такої відмови. Невикористані кошти КОРИСТУВАЧА повертаються ОПЕРАТОРОМ у порядку визначеному п. 3.7. цього Договору.

7.2.5. З підстав, передбачених чинним на території України цивільним, господарським законодавством.

7.3. Розірвання цього Договору не звільняє КОРИСТУВАЧА від зобов’язань щодо розрахунків за вже надані послуги. У цьому випадку розрахунки закриваються Актом вивірки розрахунків, який готується ОПЕРАТОРОМ і направляється КОРИСТУВАЧЕВІ електронною поштою з подальшим наданням оригіналів. Залишок заборгованості (згідно з Актом) підлягає оплаті протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати відправки Акту електронною поштою.

8. Відповідальність сторін.

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором СТОРОНИ несуть відповідальність згідно до його умов та законодавства України.

8.2. КОРИСТУВАЧ для здійснення VoIP-дзвінків в системі Adanosa Telecom і виконання інших дій, пов’язаних з отриманням Послуг, використовує канали зв’язку, що надаються сторонніми організаціями. ОПЕРАТОР не несе відповідальності за якість послуг, якщо їх надають інші організації, а також за затримки і перебої в роботі, що відбуваються прямо або побічно з причин, які знаходяться поза сферою контролю з його боку.

8.3. ОПЕРАТОР не несе відповідальність за неотримання КОРИСТУВАЧЕМ повідомлень та будь-якої іншої кореспонденції ОПЕРАТОРА в разі недотримання КОРИСТУВАЧЕМ умов пункту 4.3.1.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, викликане обставинами непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання Договору. В цілях цього Договору до форс-мажорних обставин, яка жодна із Сторін не могла наперед передбачити або запобігти, зокрема, можуть бути віднесені природні та промислові катастрофи, пожежі і повені, інші стихійні лиха, заборони державних органів, воєнні дії і громадянські заворушення , терористичні акти, відключення електричної енергії. Страйк співробітників будь-якої з Сторін як форс-мажорні обставини не розглядається.

9.2. Також не є обставинами непереборної сили несприятливі фактори суспільного життя, виробничі труднощі, технічні складності виконання зобов’язань, порушення зобов’язань з боку контрагентів і партнерів КОРИСТУВАЧА, які необхідно долати.

9.3. При настанні зазначених у пункті 9.1. обставин, Сторона, яка бажає бути звільненою від відповідальності, в строк не більше трьох робочих днів сповіщає про форс-мажор іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону права на звільнення від зобов’язань за Договором з причини зазначених обставин.

9.4. У випадках, передбачених пунктом 9.1., Строк виконання Сторонами зобов’язань за Договором переноситься відповідно до часу дії форс-мажорних обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше ніж на шістдесят днів.

9.5. У разі якщо форс-мажорні обставини продовжують діяти більше шістдесяти днів, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більше цього терміну, Сторони обговорять можливості альтернативних способів виконання цього Договору, або припинення його дії без відшкодування збитків.

9.6. Належним доказом засвідчення форс-мажорних обставин є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України чи іншим уповноваженим державним органом.

10. Повідомлення.

10.1. Повідомлення, сповіщення та рахунки однієї Сторони іншій Стороні з метою виконання або тлумачення цього Договору, повинні складатися у письмовому вигляді і направлятися електронною поштою або за номером факсу, або засобами поштового зв’язку на адресу іншої Сторони, зазначену у розділі 12. Датою отримання зазначених сповіщень або повідомлень буде вважатися зареєстрована дата відправлення сповіщення або повідомлення.

11. Інші умови.

11.1. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін, і діє протягом дванадцяти календарних місяців. У разі, якщо не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення терміну його дії жодна із сторін письмово не повідомила іншу сторону про припинення Договору, договір вважається продовженим (пролонгованим) ще на один рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку дії Договору можлива без обмеження терміну.

11.3. Жодна із Сторін не може переуступити повністю або частково свої права та обов’язки за цим Договором без письмової згоди іншої Сторони.

11.4. Спори у зв’язку з виконанням або тлумаченням цього Договору підлягають врегулюванню шляхом переговорів уповноважених представників Сторін. При не досягненні згоди зазначеним чином, неврегульований спір передається на вирішення до господарського суду.

11.5. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

Сторони зобов′язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».

11.6. З усіх питань, не врегульованих в тексті цього Договору, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.